Goście

Spotkanie z tłumaczami i poezją - 7 wrzesień 2012


Piotr Bukowski – dr hab. w Instytucie Filologii Germańskiej, kierownik Zakładu Filologii Szwedzkiej IFG UJ, zajmuje się kompa­ra­tystyką literacką oraz teorią i praktyką przekładu, w Wydawnictwie Literackim przez wiele lat redagował serię Pisarze Języka Niemieckiego i zajmował się literaturą niemieckojęzyczną. Prowadzi seminaria magisterskie z przekładu i warsztaty przekładowe. Jest współautorem antologii “Współczesne teorie przekładu” (z Magdą Heydel), obecnie najpopularniejszej polskiej książki o przekładzie. Ma na koncie liczne tłumaczenia – z jęz. niemieckiego, szwedzkiego i angielskiego.

Renata Czekalska – orientalistka; adiunkt w Zakładzie Komunikacji Międzykulturowej Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Jej zainteresowania badawcze obejmują: dziedzictwo kulturowe Azji Południowej, historię najnowszą subkontynentu indyjskiego, współczesne zagadnienia polityczno-społeczne Azji Południowej, a także teorię i pragmatykę przekładu literackiego oraz jego funkcję w komunikacji międzykulturowej. 


Yousef Sh’hadeh - współautor książki “Moje serce potrafi”, która jest zbiorem tekstów pochodzących z największego forum arabskiego “Od Zatoki po Ocean”, będącego żywym odzwierciedleniem tego, co dzieje się we współczesnej literaturze arabskiej. Yousef Sh’hadeh – palestyński poeta urodzony w 1965 roku w Syrii. Od 1933 roku mieszka w Polsce. Opublikował liczne artykuły i wiersze w różnych czasopismach świata arabskiego i polskich. Wydał dwa tomiki wierszy w języku arabskim oraz kilka książek z dziedziny krytyki literackiej poświęconych literaturze arabskiej. Jest doktorem literaturoznawstwa, wykłada język arabski na Uniwersytecie Jagiellońskim. 


Jakub Kornhauser - ur. 1984 w Krakowie. Doktorant Wydziału Filologicznego UJ, zajmuje się europejską poezją awangardową i eksperymentalną, literaturą rumuńską XX wieku oraz współczesną poezją polską. Autor poematów prozą / prozy poetyckiej. Wydał “Niejasne istnienia” (Sopot 2009), “Niebezpieczny paragraf” (2007). Publikuje w wielu czaso­pismach literackich i naukowych.


Ewa Wardzała – tancerka, z wykształcenia indianistka. Od kilku lat związana ze Śląskim Teatrem Tańca, gdzie prowadzi warsztaty dla tancerzy podczas corocznej Między­na­rodowej Konferencji Tańca Współczesnego i Sztuki Tanecznej w Bytomiu. Jako studentka indianistyki i tancerka, została stypendystką ICCR, co zaowocowało rocznym pobytem w szkole klasycznego tańca indyjskiego w Delhi, gdzie uczyła się Bharatanatyam pod okiem Sarojy Vaidyanathan. 


Poezja latynoamerykańska - 28 października 2014

Krystyna Rodowska- tłumaczka, poetka, pisarka. Pisała reportaże i recenzje w języku hiszpańskim dla redakcji iberoamerykańskiej Polskiego Radia, pracowała jako tłumaczka w Ambasadzie Meksyku w Warszawie. W 1966 debiutowała wierszami „Aby ocalić” i „Dedykacje”. Przekłady z literatury hiszpańskojęzycznej i francuskiej zaczęła publikować w 1969 roku, debiutując tłumaczeniem trzech utworów prekortezjańskich (wówczas anonimowych, obecnie przypisanych królowi-filozofowi Netzahualcoyotlowi): „Hymn do Dawcy Życia, Początek i koniec, Zagadka człowieka wobec Boga” na łamach pisma „Orientacja”. Publikowała teksty na łamach magazynów „Kultura”, „Forum”, „Literatura na świecie”, „Twórczość”, „Arkusz”, „Kwartalnik Artystyczny”, „Nowa Okolica Poetów”,  „Odra” oraz „Tygiel Kultury”. W 1991 otrzymała nagrodę redakcji „Literatury na Świecie” za przekłady poezji iberoamerykańskiej, a w 2005 – ZAiKS-u za przekłady z literatury francuskiej i hiszpańskojęzycznej. W 2005-08 ogłaszała wiersze (w przekładzie na hiszpański własnym i Gerardo Beltrána) w dodatku literackim do wydawanego w Buenos Aires pisma „El Clarin”.
Tatarzy- 4 października 2014 

Selim Chazbijewicz - Profesor w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, członek Stowarzyszenia Autorów Polskich, Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej (współzałożyciel). Debiut literacki w prasie w roku 1973 w miesięczniku „Poezja”. Debiut książkowy w 1978 w wydawnictwie Pojezierze w Olsztynie. Autor siedmiu książek poetyckich: „Wejście w baśń”, „Czarodziejski róg chłopca”, „Sen od jabłek ciężki”, „Mistyka tatarskich kresów”, „Poezja Wschodu i Zachodu”, „Rubai’jjat”, „Hymn do Sofii”. Od roku 2010 przewodniczący rady redakcyjnej kwartalników „Przegląd Tatarski” oraz „Muzułmanie Rzeczypospolitej” wydawanych przez mniejszość etniczną polskich Tatarów. Od stycznia 2014 redaktor naczelny czasopisma „Rocznik Tatarów Polskich”.

Musa Czachorowski (Leszek Musa, Islam Musa), Musa Çaxarxan: dziennikarz, poeta, wydawca. Rzecznik prasowy Muzułmanskiego Związku Religijnego w RP. Redaktor naczelny kwartalników „Przegląd Tatarski” i „Muzułmanie Rzeczypospolitej”, zastępca redaktora naczelnego „Rocznika Tatarów Polskich seria 2”, stały współpracownik czasopisma Związku Wspólnot Tatarów Litewskich „Lietuvos totoriai”. Publikacje poetyckie m.in. w „Odrze”, „Odgłosach”, „Okolicach”, „Poezji”, „Kulturze”, „Kulturze Dolnośląskiej”, „Akancie”, „AlTaBaş”. Autor zbiorów poetyckich m.in. „Chłodny listopad”, „Dotknij mnie”, „Samotność”, „Rubajaty stepowe", „Poza horyzontem”, „Jeszcze tylko ten step”. Współautor antologii poezji Tatarów polskich „Oto moje dziedzictwo”.
Michał Łyszczarz – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Autor monografii „Młode pokolenie polskich Tatarów. Studium przemian generacyjnych młodzieży w kontekście religijności muzułmańskiej oraz tożsamości etnicznej". Zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień związanych z wielokulturowością oraz etnicznymi i religijnymi aspektami obecności islamu w Polsce i Europie.


Miłość po indyjsku - 28 listopada 2014


Kamila Junik Łuniewska – indolożka, kultu­ro­znawczyni, orien­ta­listka. Ukończyła filologię orientalną i kultu­ro­znawstwo bliskow­schodnie na Uniwer­sytecie Jagiel­lońskim. Zajmuje się współ­czesną literaturą hindi oraz bieżącą sytuacją społeczno-polityczną i kulturową na subkon­ty­nencie indyjskim. Autorka kilku przekładów z literatury hindi na język polski, lektorka oraz tłumaczka języków urdu i hindi. Pracuje w Zakładzie Orien­ta­listyki i Języko­znawstwa Ogólnego Uniwer­sytetu Śląskiego.


Magdalena Varga – indolog, lektor w Instytucie Orien­ta­listyki Uniwer­sytetu Jagiel­loń­skiego. Jej zainte­re­sowania badawcze obejmują m.in. ironię we współ­czesnej prozie hindi, socjo­lin­gwistykę Azji Południowej ze szcze­gólnym uwzględ­nieniem różnych rejestrów języka hindi, przede wszystkim zaś języka mówionego oraz etymologię języka hindi. Zajmuje się również tłuma­czeniem literatury hindi na język polski.Halina Marlewicz – zatrudniona w Instytucie Orien­ta­listyki Uniwer­sytetu Jagiel­loń­skiego afiliowana w Zakładzie Filozofii Uniwer­sytetu Ateneum w Manili. Zajmuje się indyjską literaturą religio-filozoficzną, sanskrycką poezją miłosną, herme­neutyką filozoficzno-religijną, studiami nad teorią i pragmatyką przekładu. Sanskrytolog oraz tłumacz literatury wedyjskiej i sanskryckiej.Renata Czekalska – orien­ta­listka; adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwer­sytetu Jagiel­loń­skiego. Jej zainte­re­sowania badawcze obejmują: dziedzictwo kulturowe, historię oraz współ­czesne zagad­nienia polityczno-społeczne Azji Południowej, a także teorię i pragmatykę przekładu literackiego oraz jego funkcję w komunikacji między­kul­turowej. Autorka m.in.: kilku antologii przekładów poezji polskiej na język hindi oraz poezji indyjskiej na język polski.


Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś – języko­znawca, orien­ta­listka, adiunkt Instytucie Orien­ta­listyki Uniwer­sytetu Jagiel­loń­skiego. Specja­lizuje się w badaniach nad Indiami Północnymi i Pakistanem. Do głównych obszarów jej zainte­resowań badawczych należą: języko­znawstwo indyjskie, język i literatura urdu, kultura indo-muzułmańska oraz proble­matyka przekładu literackiego z języków orien­talnych w kontekście kontaktów między­kul­tu­rowych. Autorka wielu przekładów z literatury hindi i urdu.


Anita Singh – absol­wentka krakowskiej Indologii na Uniwer­sytetu Jagiel­loń­skiego, pilot wycieczek do Indii i okolic, tancerka klasycznych tańców indyjskich Bhara­ta­natjam i Kathak, sięgająca także po tradycje flamenco. Współ­tworzy krakowską grupę tańców indyjskich Natyalaya, która współ­pracuje ze Śródmiejskim Ośrodkiem Kultury. Występuje i prowadzi regularne kursy tańców indyjskich w Krakowie, okazyjnie organizuje występy i warsztaty dla artystów zapro­szonych z Indii.


Janek Kubek – multiin­stru­men­talista etnicznych instru­mentów perku­syjnych. Gra z wieloma projektami i bardzo różną muzykę, ale pozostaje zafascy­nowany sztuką Indii. Współ­pracuje m.in. z grupami: Beltaine, Karpaty Magiczne, Indialucia, Que Passa, Scaur, Teatr Biogrupa. Poza koncertami zajmuje się budową instru­mentów i działal­nością warsz­tatową. Jego pasją jest tabla, której bogate możliwości wykorzystuje nie tylko w klasycznej muzyce indyjskiej.


Brazylia - 8 grudnia 2014 


Gabriel Borowski – brazylianista, doktorant w Zakładzie Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa UJ. Laureat pierwszej edycji konkursu MNiSW „Diamentowy Grant”, członek CLEPUL (Centrum Literatur i Kultur Portugalskojęzycznych i Europejskich Uniwersytetu Lizbońskiego). Zajmuje się historią powieściowych form autonarracyjnych w literaturze brazylijskiej oraz teorią transkreacji i praktyką przekładową Haroldo de Camposa. 
Cypr -  3 października 2015

Kiriakos Charalambidis urodził się w 1940 roku na Cyprze, gdzie nadal mieszka. Jest uznawany za jednego z najbardziej rozpoznawalnych greckojęzycznych poetów i równocześnie za „narodowego poetę” Cypru. 
W swojej twórczości Charalambidis odwołuje się do całej tradycji greckiej – od starożytności, poprzez Bizancjum aż do współczesnej greckiej literatury (Solomos, Kawafis, Seferis) oraz greckiej poezji ludowej. Studiował na wydziale Historii i Archeologii na Uniwersytecie Ateńskim, uczęszczał także na zajęcia w Greckim Teatrze Narodowym. Pracował jako dyrektor programowy w radiu Cyprus Broadcasting Corporation. Opublikował dwanaście tomików poezji, kilkukrotnie otrzymał Nagrodę Republiki Cypryjskiej za Poezję, a także Nagrodę Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Ateńskiego. Jego wiersze tłumaczone były na angielski, francuski, niemiecki, szwedzki, bułgarski i albański.

Dr Michał Bzinkowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, znakomity tłumacz poezji greckiej (Seferisa, Kawafisa, Ritsosa, Boukalasa) przygotowuje obecnie przekłady poezji Charalambidisa na język polski, których premierowa prezentacja odbyła się na Transpoetice: Cypr. 
Portugalia – 10 grudnia 2015

Wojciech Charchalis – badacz i tłumacz literatur hiszpańskiego i portugalskiego obszaru językowego. Autor książki „El realismo magico en la perspectiva europea – El caso de Gonzalo Torrente Ballester” (Peter Lang, New York 2005). Tłumacz José Saramago, Fernando Pessoi, Gonçalo M. Tavaresa, Antonia Muñoza Moliny, Javiera Maríasa, Gonzalo Torrente Ballestera i Maria Vargasa Llosy oraz Miguela Cervantesa.Gabriel Borowski – badacz literatur i kultur portugalskiego obszaru językowego, przekładoznawca, laureat pierwszej edycji konkursu MNiSW „Diamentowy Grant”, członek CLEPUL (Centrum Literatur i Kultur Portugalskojęzycznych i Europejskich Uniwersytetu Lizbońskiego). Wykłada w Zakładzie Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa UJ.
Kinga Rataj – jedno z najciekawszych odkryć wokalnych w Polsce ostatnich lat. Zafascynowana językami i kulturami Półwyspu Iberyjskiego, łączy klasykę fado z jazzem, tangiem i flamenco.

Włochy – 14 grudnia 2015


Jarosław Mikołajewski – italianista, poeta, pisarz, publicysta i tłumacz. W latach 1983-1998 wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1998 związany z Gazetą Wyborczą. W latach 2006-2012 dyrektor Instytutu Polskiego w Rzymie. Uhonorowany licznymi nagrodami literackimi i artystycznymi w Polsce i we Włoszech, został odznaczony srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.  Autor przekładów poezji włoskiej od „klasyków”(Dante, Petrarca, Michał Anioł, Leopardi) po szeroką rzeszę poetów współczesnych.
Jadwiga Miszalska – italianistka, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach przekładu literackiego oraz  wpływie przekładów na kształtowanie się kultury rodzimej. Autorka wielu książek i artykułów dotyczących polskich przekładów włoskiej literatury, w tym bibliografii polskich przekładów włoskiej literatury od początków do chwili obecnej oraz historycznej panoramy tych przekładów do roku 1800.